Statūti

Biedrības “Latvijas Rakstnieku savienība”

Statūti

1 . nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1 .Biedrības nosaukums ir “Latvijas Rakstnieku savienība”.

2. nodaļa. Vispārīgie noteikumi

2.1 . Latvijas Rakstnieku savienība ir profesionāla rakstnieku organizācija, kura apvieno fiziskās personas – latviešu literatūras darbiniekus Latvijā un ārzemēs un Latvijā dzīvojošos cittautu literātus (prozistus, dzejniekus, dramaturgus, literatūrzinātniekus, kritiķus un daiļliteratūras tulkotājus).

2.2 .Savā darbībā Latvijas Rakstnieku savienība ievēro Latvijas Republikas likumus, spēkā esošos normatīvos aktus un šos Statūtus.

2.3. Latvijas Rakstnieku savienība ir juridiska persona ar saviem likumā noteiktā kārtībā reģistrētiem statūtiem, savu zīmogu ar uzrakstu “Latvijas Rakstnieku savienība”, ar patstāvīgu bilanci, savu rēķinu bankā, saviem kustamiem un nekustamiem īpašumiem.

2.4. Latvijas Rakstnieku savienībai ir sava simbolika, ko apstiprina biedru sapulce un ko var izgatavot un lietot pēc Valdes izstrādāta nolikuma.

3. nodaļa. Latvijas Rakstnieku savienības mērķi

3.1. Latvijas Rakstnieku savienības mērķis ir veicināt latviešu rakstniecības attīstību, aizstāvēt vārda brīvību un Latvijas Rakstnieku savienības biedru profesionālās, ekonomiskās un sociālās intereses un tiesības; popularizēt latviešu literatūru.

3.2. Savu mērķu sasniegšanai Latvijas Rakstnieku savienība:

3.2.1. rīko sanāksmes, konferences un kongresus par rakstniecības
jautājumiem;

3.2.2. rīko literāras tikšanās, sarīkojumus;

3.2.3 . uztur kontaktus ar rakstniekiem un rakstnieku organizācijām citās valstīs, organizējot grāmatu sūtījumus, rakstnieku braucienus un dalību starptautiskās rakstnieku programmās;

3.2.4 . slēdz kolektīvus līgumus ar izdevējiem, izdevēju asociācijām vai
citām organizatoriskām vienībām, lai panāktu rakstnieku darbam nepieciešamo ekonomisko nodrošinātību;

3.2.5. iesniedz Saeimai, valdībai, pašvaldībām, citām valsts institūcijām ierosinājumus, likumprojektus un lēmumprojektus jautājumos, kas skar rakstniecības un kultūras kopējās intereses, slēdz sadarbības līgumus ar valsts, pašvaldības iestādēm, īsteno valsts pasūtījumus;

3.2.6. izdod literārus periodiskos izdevumus, grāmatas;

3.2.7. dibina prēmijas, biedrības un nodibinājumus latviešu rakstniecības atbalstam;

3.2.8. sniedz konsultācijas un izziņas valsts, pašvaldību un citām iestādēm jautājumos, kas skar latviešu rakstniecību;

3.2.9 . veic uzņēmējdarbību un citu saimniecisko darbību, dibina pastāvīgas vai uz noteiktu laiku uzņēmējsabiedrības un uzņēmumus statūtos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai;

3.2.10 . iegūst savā īpašumā kustamo un nekustamo mantu, vērtspapīrus, ar savu kapitālu piedalās dažādos pasākumos un aktivitātēs, iegādājas daļas, pajas vai akcijas uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās statūtos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanai;

3.2.11. saņem ziedojumus un citu palīdzību statūtos noteikto Latvijas Rakstnieku savienības mērķu un uzdevumu īstenošanai;

3.2.12. risina citus, ar Latvijas Rakstnieku savienības mērķiem saistītus jautājumus.

4. nodaļa . Latvijas Rakstnieku savienības darbības termiņš

4.1. Latvijas Rakstnieku savienība ir dibināta uz nenoteiktu laiku.

5. nodaļa. Latvijas Rakstnieku savienības biedru sastāvs, to iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas kārtība

5.1. Par Latvijas Rakstnieku savienības biedru var kļūt fiziska persona, kuru, saskaņā ar šiem statūtiem, aizklāti balsojot, uzņem Latvijas Rakstnieku savienības Valde. Biedru uzņemšana notiek Valdes sēdē. Galvenais vērtējuma kritērijs ir literārā darba profesionālais līmenis.

5.2. Izskatot reflektanta iesniegumu, tiek ņemts vērā paveiktais, tas ir,
reflektantam jāatbilst vismaz viena apakšpunkta prasībām:

5.2.1. divas izdotas grāmatas dzejā vai prozā;

5.2.2. divas publicētas vai iestudētas lugas teātros, radio vai televīzijā;

5.2.3. grāmata vai plašākas publikācijas kritikā vai literatūrzinātnē;

5.2.4. četras tulkotas grāmatas.

Ārvalstīs dzīvojošie latviešu literāti var iestāties Latvijas Rakstnieku savienībā pēc vispārējiem noteikumiem.

5.3. Reflektants iesniedz Latvijas Rakstnieku savienības Valdei adresētu rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt par Latvijas Rakstnieku savienības biedru, autobiogrāfiju, darbu sarakstu un trīs Latvijas Rakstnieku savienības biedru rekomendācijas; ieteicējiem jābūt vismaz ar trīs gadu stāžu.

Latvijas Rakstnieku savienības Ekspertu komisija izskata saņemtos dokumentus un pieņem konsultatīva rakstura lēmumu: ieteikt vai neieteikt Latvijas Rakstnieku savienības Valdei uzņemt reflektantu par Latvijas Rakstnieku savienības biedru.

Neatkarīgi no Latvijas Rakstnieku savienības Ekspertu komisijas lēmuma Latvijas Rakstnieku savienības Valde izskata reflektanta iesniegumu un pieņem lēmumu.

5.4. Latvijas Rakstnieku savienība s Ekspertu komisiju ievēl Latvijas Rakstnieku savienības Valde. Ekspertu komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kuru no savu locekļu vidus ievēl komisija un apstiprina Latvijas Rakstnieku savienības Valde. Latvijas Rakstnieku savienības Ekspertu komisija darbojas 9 locekļu sastāvā.

5.5. Ekspertu komisija saņem reflektanta dokumentus un 3 mēnešu laikā tos izskata. Nepieciešamības gadījumā (autorības problēmas, konsultācijas ar ārzemēs dzīvojošu reflektantu, tulkojumi no retām valodām) dokumentu izskatīšanu var pagarināt līdz 6 mēnešiem.

5.6. Pretendents pēc Ekspertu komisijas aicinājuma piedalās komisijas sēdē.
Ekspertu komisija iepazīstas ar dokumentāciju, izvērtē reflektanta paveikto, nepieciešamības gadījumā pieaicinot konsultantus.

5.7. Ekspertu komisijas lēmumi ir pieņemti, ja par tiem nobalsojuši 2/3 no
komisijas biedru skaita. Ekspertu komisijas priekšsēdētājs ar pieņemto lēmumu iepazīstina Latvijas Rakstnieku savienības Valdes locekļus nākamajā sēdē pēc Ekspertu komisijas lēmuma pieņemšanas.

5.8. Ja pretendents netiek uzņemts Latvijas Rakstnieku savienībā, Valdei rakstiski jāpaziņo motivēts lēmums. Pretendents rakstveidā var pārsūdzēt šo lēmumu biedru sapulcei, kuras lēmums ir galīgs. Atkārtotu pieteikumu pretendents var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada.

5.9. Latvijas Rakstnieku savienības biedra statusu apliecina ieraksts Latvijas Rakstnieku savienības uzturētā biedru reģistrā un biedra karte.

5.10. Biedrs labprātīgi izstājas no Latvijas Rakstnieku savienības, rakstiski par to paziņojot Valdei.

5.11. Ar Valdes lēmumu var apturēt biedra tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja biedrs neattaisnoti nav samaksājis biedra naudu par iepriekšējo gadu.

5.12. Biedru var izslēgt no Latvijas Rakstnieku savienības, ja viņš:

5.12.1. vairāk par trīs gadiem nav nomaksājis biedru naudu;

5.12.2. nepilda Latvijas Rakstnieku savienības statūtu prasības;

5.12.3. ar savu rīcību kaitē Latvijas Rakstnieku savienības godam vai kavē statūtos paredzēto mērķu īstenošanu;

5.12.4. rīkojas Latvijas Rakstnieku savienības vārdā bez īpaša pilnvarojuma.

5.13. Lēmumu par biedra izslēgšanu Valde pieņem ar balsu vairākumu. Valdes lēmumu par izslēgšanu var pārsūdzēt tuvākajā biedru sapulcē, kuras lēmums ir galīgs.

6. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

6.1. Latvijas Rakstnieku savienības biedriem ir tiesības:

6.1.1. piedalīties Latvijas Rakstnieku savienības darbībā un pārvaldē, tikt ievēlētam Latvijas Rakstnieku savienības vadības un kontroles institūcijās, lietot Latvijas Rakstnieku savienības simboliku;

6.1.2. brīvi apvienoties sekcijās, grupās, citās struktūrās Latvijas Rakstnieku savienības ietvaros;

6.1.3. saņemt informāciju no Latvijas Rakstnieku savienības vadības un ievēlētajām institūcijām par jebkuru Latvijas Rakstnieku savienības darbības jautājumu.

6. 2. Latvijas Rakstnieku savienības biedra pienākumi:

6.2.1. ievērot Latvijas Rakstnieku savienības statūtus, sapulces, valdes un Revīzijas komisijas lēmumus;

6.2.2. maksāt iestāšanās naudu un biedra naudu;

6.2.3. piedalīties biedru sapulcēs un aktīvi iesaistīties Latvijas Rakstnieku savienības darbībā;

6.2.4. saudzēt Latvijas Rakstnieku savienības mantu.

7. nodaļa. Latvijas Rakstnieku savienības struktūrvienības

7.1. Ar Latvijas Rakstnieku savienības Valdes lēmumu var tikt izveidotas nodaļas, sekcijas, komisijas un citas struktūrvienības.

7.2. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Latvijas Rakstnieku savienību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Latvijas Rakstnieku savienības Valde.

8. nodaļa. Pārvalde

8.1. Latvijas Rakstnieku savienības augstākā pārvaldes institūcija ir biedru sapulce, kuru sasauc reizi gadā.

8.2. Biedru sapulces kompetencē ir:

8.2.1. Latvijas Rakstnieku savienības statūt u , to grozījumu un papildinājumu pieņemšana;

8.2.2. Latvijas Rakstnieku savienības stratēģijas noteikšana;

8.2.3. darbības plānu un pārskatu apstiprināšana, ieskaitot Revīzijas
komisijas pārskatus;

8.2.4. Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētāja, Valdes un Revīzijas komisijas ievēlēšana aizklātā balsošanā;

8.2.5. Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētāja atsaukšana, ja to ierosina valde vai 1/3 biedru;

8.2.6. biedra naudas un iestāšanās naudas lielumu noteikšana;

8.2.7. uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) dibināšana;

8.2.8. Latvijas Rakstnieku savienības nekustamā īpašuma pārdošana un iznomāšana, ilgāka par pieciem gadiem;

8.2.9. Latvijas Rakstnieku savienības pašlikvidācija un ar to saistīto īpašumu tiesiskais statuss.

8.3. Biedru s apulci sasauc Valde; tās sanākšanas vietu, laiku un darbības kārtību biedriem paziņo vismaz divas nedēļas pirms noteiktā sapulces sasaukšanas datuma.

8.4. Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc ārkārtas biedru sapulci pēc savas ierosmes, ja tas nepieciešams biedrības interesēs, kā arī gadījumā, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedru.

8.5. Biedru s apulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru, izņemot gadījumus, kad statūtos vai likumā noteikts lielāks kvorums atsevišķu lēmumu pieņemšanai.

8.6. Visus jautājumus biedru sapulce izlemj ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja tiek
lemts par Latvijas Rakstnieku savienības pašlikvidāciju, nepieciešams 2/3 biedru balsu.

8.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

8.8. Latvijas Rakstnieku savienības pārvaldes institūcija ir Valde. Tās sēdes notiek ne retāk kā deviņas reizes gadā.

8.9. Valdi ievēl biedru sapulce uz diviem gadiem. Valdes locekļu skaits ir 11 , neieskaitot priekšsēdētāju.

8.10 . Valde:

8.10.1. realizē Latvijas Rakstnieku savienības stratēģiju, apstiprina visas Latvijas Rakstnieku savienības darbībai nepieciešamās radošās un finansiālās programmas;

8.10.2. apstiprina Latvijas Rakstnieku savienības izpilddirektoru, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētāja vietnieku(-us), Latvijas Rakstnieku savienības darbinieku štatu sarakstu;

8.10.3. lemj jautājumus par nekustamā īpašuma iegādi un apgrūtinājumu Latvijas Rakstnieku savienības nekustamajam īpašumam;

8.10.4 . aizklāti balsojot, uzņem jaunus Latvijas Rakstnieku savienības biedrus;

8.10.5. sasauc biedru sapulci, paziņo tās laiku, darba kārtību visiem Latvijas Rakstnieku savienības biedriem ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš;

8.10.6. sasauc ārkārtas biedru sapulci saskaņā ar statūtu 8.4. punkta noteikumiem.

8.10.7. ar savu lēmumu uzdod konkrētu jautājumu risināšanu Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājam;

8.10.8. lemj par Latvijas Rakstnieku savienības līdzdalību citās organizācijās ar juridiskās personas tiesībām;

8.10.9. apstiprina Latvijas Rakstnieku savienības biedra literārā darba stāžu;

8.10.10. uz laiku aptur Latvijas Rakstnieku savienības biedra tiesības sakarā ar ilgstošu biedra naudas nemaksāšanu;

8.10.11. izslēdz no Latvijas Rakstnieku savienības biedrus saskaņā ar Statūtu 5.12. punktu;

8.10.12. risina visus citus jautājumus, kuru izlemšana neietilpst
biedru sapulces izņēmuma kompetencē.

8.11. Valde ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu.

8.12 . V aldes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi, noteicošā ir Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētāja balss.

8.13. Valdes locekli var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu atzīstama Valdes locekļa ilgstoša prombūtne vai Valdes locekļa rīcība, ja tā ir pretrunā ar Latvijas Rakstnieku savienības statūtiem.

8.14. Valdes sēdes ir atklātas.

8.15. Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs ir Valdes loceklis .

8.16. Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs pārstāv Latvijas Rakstnieku savienību atsevišķi. Pārējie Valdes locekļi pārstāv Latvijas Rakstnieku savienību kopā ar desmit valdes locekļiem.

8.17. Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs vada Latvijas Rakstnieku savienību ikdienas darbu. Priekšsēdētāju ievēl uz diviem gadiem; viņa pilnvaru laiks ir līdz attiecīgā perioda biedru sapulces sākumam.

8.18 . Priekšsēdētājs:

8.18.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Latvijas Rakstnieku savienību valsts un pašvaldību institūcijās, tajā skaitā tiesā, Latvijas Radošo savienību padomē, attiecībās ar citām organizācijām un personām; priekšsēdētājs var uzdot šo pienākumu veikšanu Valdes pilnvarotai personai;

8.18.2. slēdz līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, iestādēm,
organizācijām un privātpersonām, īsteno Latvijas Rakstnieku savienības naudas darījumus ar pirmā paraksta tiesībām saskaņā ar Valdes noteiktajiem finanšu limitiem;

8.18.3. paraksta pilnvaras un citus dokumentus vai uzdod to veikt citai personai;

8.18.4. sasauc un vada Latvijas Rakstnieku savienības Valdes sēdes;

8.18.5. organizē Latvijas Rakstnieku savienības biedru sapulces un Valdes lēmumu izpildi;

8.18.6. pieņem un atlaiž Latvijas Rakstnieku savienības štata un līgumdarbiniekus, kuri nav vēlēti vai apstiprināti Valdes sēdē;

8.18.7. saskaņā ar Latvijas Rakstnieku savienības Valdes lēmumiem budžeta (tāmes) ietvaros rīkojas ar Latvijas Rakstnieku savienības finanšu līdzekļiem, nodrošinot Latvijas Rakstnieku savienības statūtos noteikto mērķu izpildi;

8.18.8. izskata Latvijas Rakstnieku savienības biedru iesniegumus un izšķir, savas kompetences ietvaros, strīdus starp viņiem.

9. nodaļa. Revīzijas komisija

9.1. Revīzijas komisiju ievēl uz diviem gadiem. Revīzijas komisijas locekļu skaits ir 5 cilvēki. Latvijas Rakstnieku savienības Revīzijas komisija ir atbildīga tikai biedru sapulcei.

9.2. Latvijas Rakstnieku savienības Revīzijas komisija kontrolē:

9.2.1. statūtu ievērošanu, Latvijas Rakstnieku savienības biedru sapulces un Valdes lēmumu izpildi;

9.2.2. Latvijas Rakstnieku savienības mantas saglabāšanu, līgumu un saimniecisko operāciju likumību, materiāli tehnisko un naudas līdzekļu saņemšanu, izlietošanu, uzskaites, pārskatu un norēķinu pareizību;

9.2.3. savlaicīgu un pareizu Latvijas Rakstnieku savienības biedru un darbinieku sūdzību un iesniegumu izskatīšanu.

9.2.4. Latvijas Rakstnieku savienības Revīzijas komisija Latvijas Rakstnieku savienības finansiālās darbības pārbaudei ne retāk kā reizi divos gados pieaicina neatkarīgu revidentu.

9.3. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un sekretāru.

9.4. Revīzijas komisija ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse Revīzijas komisijas locekļu, klātesot Revīzijas komisijas priekšsēdētājam.

9.5. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo balsu vairākumu.

9.6. Revīzijas komisijas locekļi nevar būt Latvijas Rakstnieku savienības Valdes locekļi vai Latvijas Rakstnieku savienības štata darbinieki.

10. nodaļa. Latvijas Rakstnieku savienības īpašums, finanšu līdzekļi un to izmantošanas kārtība .

10.1. Latvijas Rakstnieku savienība savu darbību veic, balstoties uz īpašuma tiesībām, valdot, lietojot un rīkojoties ar savu mantu, kura izmantojama tikai statūtos noteiktajiem mērķiem.

10.2. Latvijas Rakstnieku savienības īpašumā var būt kustama un nekustama manta, vērtspapīri vai pamatkapitāla daļas uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās, naudas līdzekļi un jebkura cita manta vai mantiskās tiesības, kuras nepieciešamas statūtos paredzēto uzdevumu veikšanai.

10.3. Latvijas Rakstnieku savienības finanses veido:

10.3.1. biedru iestāšanās nauda un biedru nauda;

10.3.2. valsts, Kultūrkapitāla fonda un citu fondu finansējums
mērķprogrammām, kuras realizē Latvijas Rakstnieku savienība ;

10.3.3. fizisku un juridisku personu brīvprātīgie ziedojumi;

10.3.4 . ieņēmumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;

10.3.5. telpu īre, mantas iznomāšana un citi ienākumi no finansēšanas
avotiem, kas nav likumdošanā aizliegti.

10.4. Latvijas Rakstnieku savienība var izveidot savus iekšējos speciālos fondus, kuri izlietojami statūtos paredzētajiem mērķiem.

10.5. Uzņēmējdarbības vai citas saimnieciskās darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama tikai statūtos paredzētiem mērķiem un to nedrīkst sadalīt starp Latvijas Rakstnieku savienības biedriem un darbiniekiem.

11. nodaļa. Latvijas Rakstnieku savienības likvidācija

11.1. Latvijas Rakstnieku savienību var likvidēt ar Latvijas Rakstnieku savienības sapulces lēmumu saskaņā ar šo statūtu 8.5. un 8.6. punktu nosacījumiem.

11.2. Ja pieņemts lēmums par Latvijas Rakstnieku savienības likvidēšanu, sapulce ievēlē īpašu likvidācijas komisiju 5 – 7 cilvēku sastāvā. Sapulce nosaka to fizisko un juridisko personu loku, kam tiesības saņemt atlikušo Latvijas Rakstnieku savienības mantu.

11.3. Pēc likvidācijas darbu paveikšanas likvidācijas komisija sasauc Latvijas Rakstnieku savienības biedru sapulci, kurā ziņo par likvidācijas darba rezultātiem.

11.4. Par šīs pēdējās Latvijas Rakstnieku savienības biedru sapulces lēmumu likvidācijas komisija ziņo valsts iestādēm pēc Biedrību un nodibinājuma likumā paredzētiem noteikumiem.

Statūti pieņemti Latvijas Rakstnieku savienības biedru sapulcē

Rīgā, 2005. gada 8. maijā.