Statūti

Biedrības “Latvijas Rakstnieku savienība”

Statūti

Jaunā redakcijā

Apstiprināti Biedrības „ Latvijas Rakstnieku savienība

Kongresā

2019. gada 12. maijā

Rīgā

 1. nodaļa. Vispārīgi noteikumi
  1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Rakstnieku savienība”, saīsināti – LRS, tulkojums angļu valodā – “Latvian Writers’ Union”, saīsināti – LWU, turpmāk tekstā “Biedrība”.

  1. Biedrība ir profesionāla autoru organizācija. Tā apvieno fiziskās personas – latviešu literatūras (proza, dzeja, dramaturģija, literatūrzinātne, literatūras vēsture, literatūras kritika, daiļliteratūras tulkojumi un atdzeja) autorus Latvijā un ārzemēs un Latvijā dzīvojošos cittautu literatūras autorus.

  1. Savā darbībā Biedrība ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas likumus, citus normatīvos tiesību aktus un Biedrības statūtus.

  1. Biedrība ir juridiska persona ar saviem likumā noteiktā kārtībā reģistrētiem statūtiem, savu zīmogu ar uzrakstu “Latvijas Rakstnieku savienība”, ar patstāvīgu bilanci un savu mantu.

  1. Biedrība ir dibināta uz nenoteiktu laiku.
 1. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi
  1. Biedrības mērķi ir:

   1. pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru profesionālās, ekonomiskās, sociālās un morālās intereses valsts, pašvaldību un citās institūcijās un organizācijās;

   1. veicināt literatūras attīstību, latviešu valodas un kultūras vērtību saglabāšanu Latvijā;

   1. paplašināt sabiedrības izglītības un informācijas iespējas literatūras jomā;

   1. aizstāvēt radošo un vārda brīvību.

  1. Biedrības mērķiem nav peļņas gūšanas rakstura.

  1. Biedrības mērķu īstenošanai Biedrība veic šādus uzdevumus:

   1. aktīvi piedalās Latvijas valsts kultūrpolitikas apspriešanā, veidošanā un īstenošanā;

   1. īsteno kultūras projektus literatūras jomā;

   1. veicina jaunradei labvēlīgus apstākļus, Latvijas garīgās un materiālās kultūras vispusīgu attīstību;

   1. deleģē pārstāvjus padomēs, ekspertu komisijās u. c. institūcijās, kur izlemj literatūras, kultūras un citus sabiedrībai aktuālus jautājumus;

   1. pārstāv un aizstāv Biedrības statūtu 1.2. punktā norādīto autoru intereses valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās tiesisko, sociālo, radošo u. c. saistīto jautājumu kārtošanā;

   1. iesniedz Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām, tiesām un tiesībsargājošām iestādēm iesniegumus, ierosinājumus, atzinumus u. tml.;

   1. realizē profesionālo jautājumu koordināciju un pašpārvaldi visās literatūras jomās, apliecina Biedrības statūtu 1.2. punktā norādīto autoru profesionālo statusu un kvalifikāciju, kā arī nepieciešamajos gadījumos izsniedz izziņas;

   1. nodrošina savas darbības rezultātā uzkrātās informācijas saglabāšanu, uztur savu biedru reģistru, uzkrāj un glabā informāciju par viņu radītajiem darbiem, ievērojot fiziskās personas datu aizsardzības prasības;

   1. izdod literārus periodiskos izdevumus, grāmatas u. c. darbus Biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;

   1. veicina literāro darbu iekļaušanu kultūras apritē;

   1. papilddarbības veidā veic saimniecisko darbību, kas saistīta ar īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī papilddarbības veidā veic citu saimniecisko darbību, lai realizētu statūtos noteiktos mērķus;

   1. iegūst savā īpašumā kustamu un nekustamu mantu, vērtspapīrus, ar savu īpašumu piedalās dažādos pasākumos un aktivitātēs, iegādājas daļas vai akcijas komercsabiedrībās Biedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;

   1. saņem ziedojumus, nodarbojas ar līdzekļu piesaistīšanu literatūras un literatūras izpētes projektiem, mērķprogrammām;

   1. atbilstoši nepieciešamībai un iespējām dibina vai veido profesionālās attīstības, pašpalīdzības, literatūras veicināšanas, mantojuma saglabāšanas u. c. nodibinājumus un fondus, piešķir stipendijas, prēmijas, rīko un atbalsta ar literāro jaunradi saistītus konkursus;

   1. darbojas citās biedrībās un nodibinājumos, tostarp dibinātāja vai biedra statusā;

   1. pilda tai nodotās valsts pārvaldes funkcijas;

   1. veic citus ar Biedrības mērķiem saistītus uzdevumus.

  1. Biedrība var normatīvajos tiesību aktos paredzētā kārtībā pretendēt un iegūt sabiedriskā labuma organizācijas statusu un citus normatīvajos tiesību aktos paredzētos atvieglojumus.

 1. nodaļa. Biedrības biedri

  1. Par Biedrības biedru var kļūt fiziska persona:

   1. kura ir profesionāls latviešu literatūras autors, kurš dzīvo Latvijā vai ārzemēs, vai cittautu literatūras autors, kurš dzīvo Latvijā;

   1. par kuru ir saņemti vismaz trīs tādu Biedrības biedru rakstveida ieteikumi, kuri ir Biedrības biedri nepārtrauktus trīs gadus;

   1. kura atzīst un kur piemērojams – apņemas, pildīt Biedrības statūtus;

   1. kura ir ievērojusi šajos Statūtos un Biedrības biedru uzņemšanas un izslēgšanas nolikumā paredzēto Biedrības biedra uzņemšanas kārtību.

  1. Lai iestātos Biedrībā, Biedrības valdei, turpmāk tekstā “Valde”, jāiesniedz:

   1. iesniegums par vēlmi kļūt par Biedrības biedru, turpmāk tekstā “Iesniegums”;

   1. vismaz trīs tādu Biedrības biedru rakstveida ieteikumi, kuri ir Biedrības biedri nepārtrauktus trīs gadus;

   1. īss pārskats par savu profesionālo darbību un radošais CV, nepieciešamības gadījumā arī publikācijas.

  1. Jautājumu par biedra uzņemšanu Biedrībā izlemj Valde savā tuvākajā sēdē, taču ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc visu šajos Statūtos, kā arī Biedrības biedru uzņemšanas un izslēgšanas nolikumā paredzēto dokumentu saņemšanas. Valde izlemj jautājumu par biedra uzņemšanu Biedrībā atklātā balsojumā, ievērojot biedra kandidāta iesniegtos dokumentus, Biedrības statūtus, Biedrības biedru uzņemšanas un izslēgšanas nolikumā paredzēto Biedrības biedra uzņemšanas kārtību, kā arī normatīvos tiesību aktus. Savu lēmumu Valde paziņo biedra kandidātam, izmantojot biedra kandidāta Iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

  1. Valdes lēmumam par atteikumu uzņemt biedru Biedrībā jābūt motivētam. Persona, attiecībā uz kuru ir pieņemts šāds lēmums, var prasīt jautājumu par viņa uzņemšanu Biedrībā atkārtoti izskatīt tuvākajā Kongresā vai Biedrības pārstāvju sapulcē, atkarībā no tā, kura sapulce norisinās pirmā pēc attiecīgās prasības iesniegšanas dienas. Šāda prasība ir adresējama un iesniedzama Biedrībai rakstveidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Valde ir pieņēmusi lēmumu par atteikumu uzņemt biedru Biedrībā. Kongresa, vai kur tas ir piemērojams – Biedrības pārstāvju sapulces, lēmums ir galīgs.

  1. Persona iegūst Biedrības biedra statusu ar dienu, kad attiecībā uz šo personu ir pieņemts pozitīvs lēmums par viņa uzņemšanu Biedrībā.

  1. Valde katram Biedrības biedram izsniedz biedra karti, kura apliecina Biedrības biedra statusu līdz brīdim, kamēr Biedrības biedrs izstājas vai tiek izslēgts no Biedrības.

  1. Biedrības biedrs var labprātīgi izstāties no Biedrības, par to Valdei iesniedzot rakstveida iesniegumu. Šādā gadījumā Biedrības biedrs zaudē savu biedra statusu dienā, kurā Valde ir saņēmusi minēto Biedrības biedra iesniegumu.

  1. Biedrības biedru var izslēgt no Biedrības normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos, kā arī jebkurā no šādiem gadījumiem:

   1. Biedrības biedrs neievēro Statūtus, tostarp nepilda Statūtos paredzētos Biedrības biedra pienākumus;

   1. Biedrības biedrs diskreditē Biedrības darbību vai kavē Biedrības Statūtos paredzēto mērķu īstenošanu;

   1. Biedrības biedrs rīkojas Biedrības vārdā bez atbilstoša Biedrības pilnvarojuma.

  1. Lēmumu par Biedrības biedra izslēgšanu no Biedrības izlemj Valde, ievērojot biedra izslēgšanas gadījumu pamatojošus apstākļus, Biedrības statūtus, Biedrības biedru uzņemšanas un izslēgšanas nolikumā paredzēto Biedrības biedra izslēgšanas kārtību, kā arī normatīvos tiesību aktus. Savu lēmumu Valde paziņo Biedrības biedram rakstveidā, ne vēlāk kā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

  1. Valdes lēmumam par Biedrības biedra izslēgšanu jābūt motivētam. Persona, attiecībā uz kuru ir pieņemts šāds lēmums, var prasīt jautājumu par viņa izslēgšanu no Biedrības atkārtoti izskatīt tuvākajā Kongresa vai Biedrības pārstāvju sapulcē, atkarībā no tā, kura sapulce norisinās pirmā pēc attiecīgās prasības iesniegšanas dienas. Šāda prasība ir adresējama un iesniedzama Biedrībai rakstveidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Valde ir pieņēmusi lēmumu par Biedrības biedra izslēgšanu no Biedrības. Kongresa, vai kur tas ir piemērojams – Biedrības pārstāvju sapulces, lēmums ir galīgs.

  1. Biedrības biedrs zaudē savu statusu:

   1. nākamajā dienā pēc tam, kad ir notecējis 30 (trīsdesmit) dienu termiņš prasībai jautājumu par viņa izslēgšanu no Biedrības atkārtoti izskatīt Kongresā vai Biedrības pārstāvju sapulcē (Biedrības statūtu 3.10. punkts), ja persona šādu prasību nav iesniegusi;

   1. dienā, kad Kongress, vai kur tas ir piemērojams – Biedrības pārstāvju sapulce, ir pieņēmusi lēmumu par Biedrības biedra izslēgšanu, ja Biedrības biedrs ir izmantojis tiesības prasīt jautājuma par viņa izslēgšanu no Biedrības atkārtotu izskatīšanu (Biedrības statūtu 3.10. punkts).

  1. Biedrības biedru uzņemšanas un izslēgšanas nolikumā tiek noregulēta Biedrības biedru uzņemšanas un izslēgšanas kārtība jautājumos, kas nav paredzēti Biedrības statūtos. Biedrības biedru uzņemšanas un izslēgšanas nolikumu izstrādā un apstiprina Valde.

 1. nodaļa. Biedrības biedru tiesības un pienākumi

  1. Biedrības biedram ir šādas tiesības:

   1. līdzdarboties Biedrības pārvaldē, tikt ievēlētam Valdē, Biedrības pārstāvju sapulcē, Biedrības revīzijas komisijā;

   1. saņemot atbilstošu Biedrības pilnvarojumu, pārstāvēt Biedrību valsts iestādēs, pašvaldībās, nevalstiskās organizācijās, darba grupās, žūrijās, redakciju padomēs, literatūrai veltītos kongresos, simpozijos u. tml. pasākumos;

   1. darboties Biedrības nodaļās, sekcijās, komisijās un citās Biedrības struktūrvienībās;

   1. saņemt radošas personas statusu;

   1. saņemt izziņu par radošā darba stāžu;

   1. saņemt informāciju no Valdes un Biedrības revīzijas komisijas par būtiskiem Biedrības darbības jautājumiem;

   1. izmantot Biedrības telpas radošajiem vakariem saskaņā ar Biedrības telpu izmantošanas nolikumu.

  1. Biedrības biedram ir šādi pienākumi:

   1. ievērot Biedrības statūtus, Biedrības biedru sapulces, Biedrības pārstāvju sapulces, Valdes un Biedrības revīzijas komisijas lēmumus;

   1. maksāt Biedrības biedra iestāšanās naudu un Biedrības biedra naudu;

   1. piedalīties Biedrības biedru sapulcēs un aktīvi iesaistīties Biedrības darbībā;

   1. saudzēt Biedrības mantu;

   1. regulāri sniegt ziņas un materiālus Biedrības biedru reģistra aktualizēšanai un personīgās lietas papildināšanai;

   1. būt lojālam pret Biedrību.

  1. Ja Biedrības biedram ir finansiālas grūtības, Valde, pamatojoties uz Biedrības biedra rakstveida iesniegumu, var pieņemt lēmumu uz laiku atbrīvot viņu no pienākuma maksāt Biedrības biedra naudu.

  1. Biedrības biedrs, kurš ir sasniedzis 75 (septiņdesmit piecu) gadu vecumu, ir atbrīvots no pienākuma maksāt Biedrības biedra naudu.

 1. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

  1. Biedrības struktūrvienības: nodaļas, sekcijas, komisijas u. c. izveido Valde, ja to nepieciešamību nosaka Biedrības vajadzības.

  1. Biedrības struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē attiecīgās Biedrības struktūrvienības nolikums. Šo nolikumu, pieņemot lēmumu par Biedrības struktūrvienības izveidošanu, apstiprina Valde.

 1. nodaļa. Kongress

  1. Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir biedru sapulce, kuru sauc par Kongresu.

  1. Kongresa kompetencē ietilpst:

   1. grozījumu izdarīšana Biedrības statūtos;

   1. Biedrības darbības plānu apstiprināšana;

   1. Biedrības budžeta apstiprināšana;

   1. ziņojuma par Biedrības budžeta izpildi apstiprināšana;

   1. darbības pārskatu, ziņojumu un atzinumu apstiprināšana, ieskaitot Biedrības revīzijas komisijas pārskatu, ziņojumu un atzinumu apstiprināšana, Biedrības priekšsēdētāja ziņojumu, kā arī Biedrības struktūrvienību vadītāju ziņojumu apstiprināšana;

   1. Biedrības priekšsēdētāja, Biedrības pārstāvju sapulces, Valdes locekļu un Biedrības revīzijas komisijas locekļu ievēlēšana;

   1. Biedrības priekšsēdētāja, Biedrības pārstāvju sapulces, Valdes locekļu un Biedrības revīzijas komisijas atsaukšana;

   1. Biedrības biedra iestāšanās naudas un biedra naudas lieluma noteikšana;

   1. Biedrības pārstāvju sapulces lēmumu atcelšana;

   1. lēmuma pieņemšana par Biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju;

   1. citi jautājumi, kuri saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem vai Biedrības statūtiem ir Kongresa kompetencē.

  1. Kongresa ekskluzīvā kompetencē ietilpst Statūtu 6.2.1., 6.2.6. (tiktāl, cik to savādāk nosaka Biedrības statūtu 7.2. punkts), 6.2.7., 6.2.8, 6.2.9. un 6.2.10. minētie jautājumi.

  1. Kongresu sasauc Valde.

  1. Kongress tiek sasaukts, izliekot paziņojumu Biedrības telpās, kā arī ievietojot ziņu Biedrības mājas lapā (https://rakstnieciba.lv) vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms Kongresa norises dienas. Šādā paziņojumā un ziņā norādāms Kongresa sasaukšanas datums, vieta, laiks un darba kārtība.

  1. Kārtējo Kongresu sasauc ne retāk kā reizi četros kalendāra gados un ne vēlāk kā līdz attiecīgā kalendāra gada 31. martam. Ārkārtas Kongresu sasauc normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos vai tad, ja tas ir nepieciešams Biedrības interesēs.

  1. Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc Kongresu, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Biedrības biedru. Ja Valde nesasauc Kongresu, pamatojoties uz minēto prasību, Biedrības biedri, kuri prasa Kongresa sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt Kongresu, ievērojot noteikto Kongresa sasaukšanas kārtību.

  1. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās viena piektā daļa no Biedrības biedriem un ja atsevišķu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar Biedrības statūtiem vai normatīvajiem tiesību aktiem nav noteikts lielāks kvorums. Ja atsevišķu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar Biedrības statūtiem vai normatīvajiem tiesību aktiem ir noteikts lielāks kvorums, Kongress ir lemttiesīgs, ja ir ievērots attiecīgais Biedrības statūtos vai normatīvajos tiesību aktos noteiktais kvorums.

  1. Lemjot par grozījumu izdarīšanu Biedrības statūtos, Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no Biedrības biedriem.

  1. Lemjot par Biedrības darbības izbeigšanu, Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā divas trešdaļas no Biedrības biedriem.

  1. Ja sasauktais Kongress nav lemttiesīgs, ir sasaucams atkārtots Kongress saskaņā ar normatīvajos tiesību aktos paredzētajiem noteikumiem. Atkārtota Kongresa lemttiesīgumu nosaka normatīvie tiesību akti.

  1. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem Biedrības biedriem, ja normatīvajos tiesību aktos vai Biedrības statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

  1. Lēmums par Biedrība darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no Biedrības biedriem.

  1. Statūtu 6.2.6. punktā paredzētos jautājumus Kongress izlemj aizklātā balsošanā.

  1. Kongresu vada Biedrības priekšsēdētājs, ja Kongress neieceļ citu vadītāju. Kongress ieceļ Kongresa protokolistu.

  1. Kongresa gaita tiek protokolēta. Kongresa protokolu paraksta Kongresa vadītājs un protokolists.

 1. nodaļa. Biedrības pārstāvju sapulce

  1. Starplaikos starp Kongresiem Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Biedrības pārstāvju sapulce. Biedrības pārstāvju sapulce ir tiesīga izlemt visus Kongresa kompetencē ietilpstošos jautājumus, izņemot tos, kuri saskaņā ar Biedrības statūtiem ir ekskluzīvā Kongresa kompetencē.

  1. Ja starplaikā starp Kongresiem Biedrības priekšsēdētājs, Valdes loceklis vai Biedrības revīzijas komisijas loceklis atstāj amatu, Pārstāvju sapulce ievēl viņa vietā jaunu Biedrības priekšsēdētāju, Valdes locekli vai Biedrības revīzijas komisijas locekli uz termiņu līdz nākamajam Kongresam.

  1. Biedrības pārstāvju sapulcē Kongress no Biedrības biedru vidus ievēl 31 (trīsdesmit vienu) pārstāvi.

  1. Kongress ievēl pārstāvjus darbam Biedrības pārstāvju sapulcē uz četriem gadiem.

  1. Katram ievēlētam pārstāvim Biedrības pārstāvju sapulcē ir viena balss.

  1. Biedrības pārstāvju sapulci sasauc Valde.

  1. Biedrības pārstāvju sapulce tiek sasaukta, izliekot paziņojumu Biedrības telpās, kā arī ievietojot ziņu Biedrības mājas lapā (https://rakstnieciba.lv) vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms Biedrības pārstāvju sapulces norises dienas. Šādā paziņojumā un ziņā norādāms Biedrības pārstāvju sapulces sasaukšanas datums, vieta, laiks un darba kārtība.

  1. Kārtējo Biedrības pārstāvju sapulci sasauc ne retāk kā vienu reizi kalendārā gadā un ne vēlāk kā līdz kalendāra gada 31. martam, neskaitot gadu, kad tiek sasaukts Kongress, kurā Biedrības pārstāvju sapulce tiek sasaukta pēc nepieciešamības. Ārkārtas Biedrības pārstāvju sapulci sasauc normatīvajos tiesību aktos paredzētajos gadījumos vai tad, ja tas ir nepieciešams Biedrības interesēs.

  1. Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc Biedrības pārstāvju sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Biedrības biedru. Ja Valde nesasauc Biedrības pārstāvju sapulci, pamatojoties uz minēto prasību, Biedrības biedri, kuri prasa Biedrības pārstāvju sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt Biedrības pārstāvju sapulci, ievērojot noteikto Biedrības pārstāvju sapulces sasaukšanas kārtību.

  1. Biedrības pārstāvju sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse no Biedrības pārstāvju sapulcē ievēlētajiem pārstāvjiem. Ja sasauktā Biedrības pārstāvju sapulce nav lemttiesīga, ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām ir sasaucama atkārtota Biedrības pārstāvju sapulce ar tādu pašu darba kārtību. Atkārtota Biedrības pārstāvju sapulce ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo Biedrības pārstāvju sapulcē ievēlēto pārstāvju skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja Biedrības pārstāvju sapulcē piedalās vismaz divi Biedrības pārstāvju sapulcē ievēlētie pārstāvji.

  1. Biedrības pārstāvju sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no Biedrības pārstāvju sapulcē ievēlētajiem pārstāvjiem.

  1. Biedrības pārstāvju sapulci vada Biedrības priekšsēdētājs, ja Biedrības pārstāvju sapulce neieceļ citu vadītāju. Biedrības pārstāvju sapulce ieceļ Biedrības pārstāvju sapulces protokolistu.

  1. Biedrības pārstāvju sapulces gaita tiek protokolēta. Biedrības pārstāvju sapulces protokolu paraksta Biedrības pārstāvju sapulces vadītājs un protokolists.

  1. Persona, kura ir ievēlēta par pārstāvi Biedrības pārstāvju sapulcē, var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par amata atstāšanu, ja tam ir pamatots iemesls. Ja persona, kura ir ievēlēta par pārstāvi Biedrības pārstāvju sapulcē atstāj amatu bez pamatota iemesla, un turklāt Biedrībai sakarā ar attiecīgā pārstāvja amata atstāšanu ir radies kaitējums, Biedrība var prasīt šā kaitējuma kompensāciju no vainīgā Biedrības biedra.

 1. nodaļa. Valde

  1. Valde ir Biedrības izpildinstitūcija.

  1. Valdes kompetencē ietilpst:

   1. pārzināt un vadīt Biedrības lietas;

   1. pārvaldīt Biedrības mantu, tostarp lemt jautājumus par nekustamā īpašuma iegādi, nomu, iznomāšanu vai izīrēšanu, Biedrības nekustamo īpašumu apgrūtināšanu, kā arī rīkoties ar Biedrības līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem, Biedrības statūtiem, Kongresa un citu Biedrības institūciju lēmumiem;

   1. organizēt Biedrības grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem;

   1. izstrādāt un realizēt Biedrības darbības stratēģiju;

   1. apstiprināt Biedrības darbībai nepieciešamās radošās un finansiālās programmas;

   1. apstiprina Biedrības darbinieku štatu sarakstu un nosaka Biedrības darbinieku amata pienākumus;

   1. uzdot Biedrības priekšsēdētājam konkrētu jautājumu risināšanu;

   1. noteikt Biedrības priekšsēdētājam atsevišķu darījumu finanšu limitu, kuru pārsniedzot Biedrības priekšsēdētājam pirms darījuma noslēgšanas tas ir jāsaskaņo ar Valdi;

   1. lemt par Biedrības dalību citās organizācijās, institūcijās u. tml.;

   1. apstiprināt Biedrības biedra literārā darba stāžu;

   1. izstrādāt un apstiprināt Biedrības telpu izmantošanas nolikumu;

   1. izpildīt Kongresa un citu Biedrības institūciju lēmumus;

   1. citi jautājumi, kuri saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem vai Biedrības statūtiem ir Valdes kompetencē.

  1. Valdes darbu vada valdes priekšsēdētājs, kuru sauc par Biedrības priekšsēdētāju.

  1. Biedrības priekšsēdētāja kompetencē ietilpst:

   1. organizēt un pārraudzīt Biedrības ikdienas darbu;

   1. organizēt Kongresa, Biedrības pārstāvju sapulces un Valdes lēmumu izpildi;

   1. pārstāvēt Biedrību valsts un pašvaldību institūcijās, Latvijas Radošo savienību padomē, attiecībās ar citām organizācijām un personām;

   1. slēgt darījumus Biedrības vārdā;

   1. ja darījums pārsniedz Biedrības priekšsēdētājam noteikto atsevišķu darījumu finanšu limitu, pirms darījuma slēgšanas to saskaņot ar Valdi;

   1. Biedrības budžeta ietvaros rīkoties ar Biedrības finanšu līdzekļiem atbilstoši Valdes lēmumiem;

   1. izskatīt Biedrības biedru iesniegumus;

   1. sekmēt strīdu risināšanu starp Biedrības biedriem;

   1. citi jautājumi, kuri saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem vai Biedrības statūtiem ir Biedrības priekšsēdētāja kompetencē.

  1. Valde sastāv no 12 (divpadsmit) locekļiem, tostarp Biedrības priekšsēdētāja.

  1. Biedrības Valdes locekļus, tostarp Biedrības priekšsēdētāju, ievēl Kongress uz četriem gadiem.

  1. Biedrības priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Valdes loceklim, kurš nav Biedrības priekšsēdētājs, ir tiesības pārstāvēt Biedrību kopā ar desmit Valdes locekļiem.

  1. Valde izlemj jautājumus Valdes sēdē. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu bez Valdes sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

  1. Valdes sēde var norisināties klātienē vai neklātienē (attālināti), t.i., izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valdes sēde, kas norisinās klātienē ir atklāta.

  1. Valdes sēdi var sasaukt jebkurš Valdes loceklis, par to laicīgi nosūtot paziņojumu uz Valdes locekļu elektroniskā pasta adresēm, un šādā paziņojumā norādot sasaucamās Valdes sēdes darba kārtību.

  1. Valdes sēde sasaucama ne retāk kā reizi divos mēnešos.

  1. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem.

  1. Valde lēmumu pieņem ar Valdes sēdē klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi, noteicošā ir Biedrības priekšsēdētāja balss.

  1. Valdes sēdi vada Biedrības priekšsēdētājs vai cits Valdes locekļu iecelts Valdes loceklis. Valde ieceļ Valdes sēdes protokolistu.

  1. Valdes sēdes gaita tiek protokolēta. Valdes sēdes protokolu paraksta Valdes sēdes vadītājs un protokolists.

  1. Valdes locekļu tiesības saņemt atlīdzību, šādas atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka Kongress.

  1. Valdes locekli, tostarp Biedrības priekšsēdētāju, var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls.

  1. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par valdes locekļa amata atstāšanu.

 1. nodaļa. Biedrības revīzijas komisija

  1. Biedrības revīzijas komisija ir Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības revīzijas institūcija.

  1. Revīzijas komisijas kompetencē ietilpst:

   1. veikt Biedrības mantas, tostarp finanšu līdzekļu revīziju;

   1. dot atzinumus par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

   1. izvērtēt Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

   1. sniegt ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

   1. citi jautājumi, kuri saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem vai Biedrības statūtiem ir Biedrības revīzijas komisijas kompetencē.

  1. Biedrības revīzijas komisija sastāv no trīs locekļiem.

  1. Biedrības revīzijas komisijas locekli ievēl Kongress uz četriem gadiem.

  1. Par Biedrības revīzijas komisijas locekli nevar būt Valdes loceklis vai persona, kura ar Biedrību ir darba tiesiskajās attiecībās.

  1. Biedrības revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl Biedrības revīzijas komisijas priekšsēdētāju, kurš organizē komisijas darbu un sēdes atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem, Biedrības statūtiem, Kongresa un citu Biedrības institūciju lēmumiem.

  1. Biedrības revīzijas komisija izlemj jautājumus Biedrības revīzijas komisijas sēdē. Biedrības revīzijas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu bez Biedrības komisijas sēdes sasaukšanas, ja visi Biedrības revīzijas komisijas locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

  1. Biedrības revīzijas komisijas sēde var norisināties klātienē vai neklātienē (attālināti), t.i., izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

  1. Biedrības revīzijas komisijas sēdi var sasaukt jebkurš Biedrības revīzijas komisijas loceklis, par to laicīgi nosūtot paziņojumu uz Biedrības revīzijas komisijas locekļu elektroniskā pasta adresēm, un šādā paziņojumā norādot sasaucamās Biedrības revīzijas komisijas sēdes darba kārtību.

  1. Biedrības revīzijas komisijas sēde sasaucamas, kad tas ir nepieciešams.

  1. Biedrības revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divi Biedrības revīzijas komisijas locekļi.

  1. Biedrības revīzijas komisija lēmumu pieņem ja par to nobalso divi Biedrības revīzijas komisijas locekļi.

  1. Biedrības revīzijas komisijas sēdi vada Biedrības revīzijas komisijas priekšsēdētājs vai cits Biedrības revīzijas komisijas iecelts Biedrības revīzijas komisijas loceklis.

  1. Biedrības revīzijas komisija veic revīzijas, kad tas ir nepieciešams, vai atbilstoši Kongresa lēmumam, taču ne retāk kā reizi gadā līdz kalendāra gada 31. martam par iepriekšējo Biedrības finanšu gadu.

  1. Biedrības revīzijas komisija pilda pienākumus bez atlīdzības.

  1. Biedrības revīzijas komisijas loceklis var jebkurā laikā iesniegt Biedrībai paziņojumu par Biedrības revīzijas komisijas locekļa amata atstāšanu.

 1. nodaļa. Biedrības īpašums, finanšu līdzekļi un to izmantošanas kārtība

  1. Biedrība iegūst un rīkojas ar savu mantu un finanšu līdzekļiem savas darbības nodrošināšanai, ievērojot Biedrības mērķus.

 1. nodaļa. Biedrības darbības izbeigšana un reorganizācija

  1. Biedrības darbība izbeidzama saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem.

  1. Biedrību var reorganizēt saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem.

Šie statūti apstiprināti Biedrības Kongresā Rīgā 2019. gada 12. maijā.