Edvarts Virza. Raksti, 6. sējums

 

Virza 6 vaks

Edvarts Virza. Raksti, 6. sējums

Sast. Dr.philol. Anda Kubuliņa

Rīga, Zinātne, 2016

Edvarta Virzas Rakstu 6. sējums (1.-5. Rakstu sējumi izdoti no 2005. līdz 2013. gadam) hronoloģiski turpina dzejnieka daiļrades apkopojumu. Sējumā iekļauta Edvarta Virzas proza – presē palikušie tēlojumi „Lieldienu stāsts” (laikr. „Brīvā Zeme” 1924. gada 19. aprīlī), „Saimnieka atgriešanās” (žurnāls „Piesaule” 1929., nr.2) un viņa visatpazīstamākais darbs  „Straumēni” (Rīga: Valters un Rapa, 1933). Tam seko J. A. Jansona, A. Freija un H. Biezā apceres par „Straumēniem” un Virzas reliģisko priekšstatu iedabu.

„Straumēni” šobrīd ir visvairāk izdotais Edvarta Virzas darbs latviešu literatūrā, kaut arī mūsdienu   lasītājam nav viegli uztverams.  Tas vedināja sastādītāju  sējumā iekļaut arī  Jāņa Alberta Jansona (1892 – 1971) romāna struktūras pētījumu „Edvarts Virza un viņa „Straumēni”” (Rīga: Valters un Rapa, 1936), Alberta Freija (1903. – 1968.) manuskriptā palikušo apceri par „Straumēnu” kristīgo auru, viņa iebildes pret apgalvojumiem par „Straumēnu” ideoloģisko sakritību ar nacionālsociālistu idejām un Haralda Biezā (1909 – 1995) reliģiju vēsturē iekrāsoto skatījumu „Edvarta Virzas reliģiskā dzīve”.  Abas apceres kopumā atklāj bagātu ainu par dzejnieka ticības izpausmju viļņošanos dvēselē, kas vairumam mūsdienu lasītāju citādi paliktu nepamanītas.     Ar šiem autoriem papildinot Rakstu 6. sējumu, sastādītājas mērķis tuvināt lasītāju „Straumēnu” pasaulei un dzejnieka personības sapratnei.

Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds, ALA kultūras fonds, maizes ceptuve “Lāči” un vairāki individuāli Edvarta Virzas talanta cienītāji.

 

Līdzīgas ziņas