ASPAZIJA UN MŪSDIENAS: dzimums, nācija, radošie izaicinājumi

Kolektīvā monogrāfija/ sast. Dr.philol. Ausma Cimdiņa

Kolektīvā monogrāfija “Aspazija un mūsdienas: dzimums, nācija, radošie izaicinājumi” veltīts izcilajai latviešu dzejniecei un dramaturģei Aspazijai un ar viņas personību, daiļradi un dzīvesdarbību saistītās kontekstuālās problemātikas izpētei. Aspazijas radošās aktivitātes un sabiedriskā darbība īpaši aktualizē jautājumus par sievietes vietu sabiedrībā, kā arī par latviešu nācijas identitāti, pašnoteikšanās tiesībām un pozitīvas attīstības perspektīvām. Minētos jautājumus pētījuši un savos rakstos iztirzājuši dažādu zinātņu nozaru un vairāku valstu zinātnieki. Tieši starpdisciplinaritāte un dažādie skatapunkti uz Aspazijas darbību un laikmetu ir viena no izdevuma  galvenajām vērtībām. Nozīmīga daudzu rakstu autoru spēja novērtēt Aspazijas devumu ne tikai lokālā un nacionālā mērogā, bet arī plašākā Eiropas kultūrtelpas kontekstā un centieni Aspazijas pētniecības problēmas saistīt arī ar mūsdienu Latvijas aktualitātēm un pasaules attīstības sarežģītajiem procesiem. Aspazijas literārās darbības izvērtējumos uzmanība pievērsta ne tikai jau plašāk apcerētajām dzejas un dramaturģijas jomām, bet arī viņas prozas sacerējumiem.

Izdevumu papildina plašs kopsavilkums angļu valodā un personu rādītājs.

Grāmatas izdošanu atbalstījuši Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome un Latvijas Universitāte.

Līdzīgas ziņas