Kolektīvās monogrāfijas „Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve” atvēršanas svētki

Daugavpils Universitātē sadarbībā ar apgādu „Zinātne” izdevuši Latvijas un ārvalstu literatūras pētnieku kolektīvo monogrāfiju „Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve”. Izdevums tapis VPP „Letonika” projekta „Kultūra un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse, Nr.4.2. ietvaros.

Atzīmējot abu rakstnieku 150. gadskārtu, Daugavpils Universitātes Humanitārā fakultāte (DU HF) 2015. gada novembrī organizēja starptautisku starpdisciplināru zinātnisko kongresu „Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150”, kurā piedalījās Armēnijas, Azerbaidžānas, Gruzijas, Krievijas, Latvijas un Lietuvas Aspazijas un Raiņa daiļrades un dzīvesgājuma pētnieki. Kolektīvajā monogrāfijā „Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve” ir apkopotas publikācijas, kas sagatavotas uz Daugavpils kongresā prezentēto referātu pamata. Monogrāfijas sastādītāja un zinātniskā redaktore ir DU profesore Dr. philol. Maija Burima, recenzenti – Dr. philol., vad. pētn. Inguna Daukste-Silasproģe (Latvija), Dr. habil. philol., prof. Alvydas Butkus (Lietuva). Publicētie pētījumi uzskatāmi parāda jomas, kurās Aspazijas un Raiņa intelektuālā mantojuma apzināšana jau ir tradicionāli nostiprinājusies, un jomas, kurās Raiņa un Aspazijas iekonturējums vēl ir tālākas pētniecības perspektīva. Visplašākajam lasītāju lokam piedāvātās 23 publikācijas pievēršas abu autoru literārā mantojuma interpretācijai valodniecībā, literatūrzinātnē, filozofijā, teātrī, mūzikā un reģionālajās studijās. Būtisks vērtējums ir abu rakstnieku sasaucēm ar dažādu laikmetu un žanru pārstāvju latviešu literātiem, kā arī latviešu rakstniecības zelta fonda pārstāvju rezonanse un interpretācija starpnacionālos literāros kontaktos.

Starpdisciplinaritātes īpaša vērtība ir tās spēja uzrunāt dažādu interešu lasītāju, tāpēc kādam šajā izdevumā ievietotie raksti būs jau agrāk zināmu faktu jaunas interpretācijas, apliecinājums saviem uzskatiem un pieņēmumiem, citam – jaunatklāta pasaule vai ierosmes tālākai interesei par latviešu literatūras „ikonām”. Kolektīvās monogrāfijas autori un izdevēji ar šīs grāmatas starpniecību aicina uz neklātienes dialogu par Aspaziju un Raini dažādu paaudžu, interešu un motivācijas 21. gadsimta lasītāju. Aspazija un Rainis Latvijas kultūrtelpā ir un būs „dzīvā dzīve” – rosinošu ideju un jaunu skatupunktu avots.

Monogrāfijas izdošanu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds un Daugavpils Universitāte.

 

Kolektīvās monogrāfijas „Aspazija – Rainis. Dzīvā dzīve” atvēršanas svētki notiks 2017. gada 27. jūnijā plkst. 17.00 Raiņa un Aspazijas mājā, Rīgā, Baznīcas ielā 30.

 

 

Papildu informācija pa tālr. 67212797, 29273316

Līdzīgas ziņas