Aicina pieteikt autordarbus Latvijas Literatūras gada balvai

Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas Rakstnieku savienība aicina pieteikt literārus autordarbus Latvijas Literatūras gada balvai (LALIGABA).

Literatūras gada balvas konkursā tiks izvērtēti, nominēti un apbalvoti Latvijā 2017.gadā izdotu literāru autordarbu pirmizdevumi latviešu valodā piecās kategorijās – labākais dzejas autordarbs, labākais prozas autordarbs, labākais literatūras autordarbs bērniem, labākais ārvalstu literatūras tulkojums un spilgtākā debija literatūrā.

Līdztekus tiek gaidīti ierosinājumi speciālbalvai par nozīmīgu veikumu Latvijas literatūrā mazākumtautību vai latviešu valodā, kas neiekļaujas nevienā no minētajām kategorijām, kā arī pieteikumi mūža ieguldījuma balvai par ilggadīgu, literāri augstvērtīgu veikumu Latvijas dzejā, prozā, dramaturģijā, kritikā vai tulkošanā latviešu valodā, kā arī par būtisku ieguldījumu Latvijas rakstniecības pazīstamības veicināšanā.

Šogad jau izdotos literāros autordarbus aicina pieteikt līdz 2017.gada 30.oktobrim. Pieteikumi iesniedzami Latvijas Rakstnieku savienībā – Rīgā, A.Čaka ielā 37-1 pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.12 līdz plkst.16, tālrunis saziņai – 67555180). Pieteikumi iesniedzami brīvā rakstiskā formā, pievienojot 3 eksemplārus no katra autordarba. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 1.februāris.
Latvijas literatūras gada balvas nolikums pieejams balvas mājas lapā – www.laligaba.lv, kā arī tīmekļa vietnēs – www.rakstnieciba.lv un www.ventspilshouse.lv.

Latvijas Literatūras gada balvas
NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Latvijas Literatūras gada balva ir Latvijas rakstnieku un tulkotāju literārā radošā darba ikgadējā novērtējuma konkurss, kura mērķis ir izcelt, apbalvot un popularizēt mākslinieciski augstvērtīgus, novatoriskus, Latvijas literārajam procesam nozīmīgus, kā arī sociāli, politiski un filozofiski aktuālus literārus autordarbus un literatūrpētniecības darbus, literāru darbu tulkojumus un to autorus.
1.2. Konkursā tiek vērtēti 2017.gadā (vienā kalendārajā gadā) Latvijā izdotu literāru autordarbu pirmpublicējumi.
1.3. Latvijas Literatūras gada balvas konkursa norises un balvu piešķiršanas procesu organizē biedrība „Latvijas Rakstnieku savienība” (turpmāk – LRS) un SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” (turpmāk – SRTM).
1.4. Par Latvijas Literatūras gada balvas pasniegšanas veidu, vietu un laiku ik gadu kopīgi lemj LRS un SRTM.

2. Balvas kategorijas
2.1. Latvijas Literatūras gada balvu piešķir par sniegumu šādās pamata kategorijās:
2.1.1 Labākais dzejas autordarbs latviešu valodā;
2.1.2 Labākais prozas autordarbs latviešu valodā;
2.1.3 Labākais literatūras autordarbs bērniem latviešu valodā;
2.1.4 Labākais ārvalstu literatūras tulkojums latviešu valodā;
2.1.5 Spilgtākā debija literatūrā latviešu valodā.
2.2. Papildus pamata kategorijām tiek piešķirta Latvijas Literatūras gada balva par mūža ieguldījumu Latvijas literatūrā par ilggadīgu, literāri augstvērtīgu ieguldījumu dzejā, prozā, dramaturģijā, kritikā vai tulkošanā latviešu valodā, kā arī par būtisku ieguldījumu Latvijas rakstniecības pazīstamības veicināšanā.
2.3. Ekspertu komisija var piešķirt speciālbalvu par nozīmīgu veikumu Latvijas literatūrā mazākumtautību vai latviešu valodā kalendārā gada ietvaros, kas neiekļaujas nevienā no minētajām pamata kategorijām.
2.4. Latvijas literatūras gada balvas piešķir individuāliem autoriem, taču atsevišķos gadījumos par konkrētu sasniegumu balvu var piešķirt autoru kolektīvam.

3. Pretendentu pieteikšana
3.1 Latvijas Literatūras gada balvas kandidātus var pieteikt LRS, SRTM, Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares ekspertu komisija, Kultūras ministrijas Literatūras un grāmatniecības padome, izdevniecības, mediju redakcijas, augstskolas, bibliotēkas, bet ierosināt arī Latvijas Literatūras gada balvas ekspertu komisija.
3.2 Informāciju par Latvijas Literatūras gada balvas kandidātu pieteikšanu publisko medijos, Kultūras ministrijas, LRS, SRTM un balvas tīmekļa lapā 2017. gada oktobrī ar pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz 2018. gada 1. februārim.
3.3 Pieteikumi iesniedzami LRS – Rīgā, A. Čaka ielā 37-1 līdz 2018. gada 1. februārim (pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.12 līdz plkst.16, tālrunis saziņai – 67555180). Pieteikumi iesniedzami rakstiskā formā, pievienojot 3 darba izdevuma eksemplārus.

4. Ekspertu komisijas izveide un nosacījumi
4.1 Literatūras gada balvas pretendentus izvērtē ekspertu komisija, kuru savstarpēji saskaņo un izveido SRTM un LRS atbilstoši nolikuma 4.2. minētajiem nosacījumiem.
4.2 Ekspertu komisijā iekļauj 7 (septiņus) pārstāvjus, ņemot vērā šādus nosacījumus:
4.2.1. Ekspertu komisijā iekļauj ne mazāk kā vienu dzejas autoru, vienu prozas autoru un vienu tulkotāju;
4.2.2. Ekspertu komisijā var iekļaut literatūrzinātnieku un/vai literatūrkritiķi, kuram pēdējo 2 (divu) gadu laikā bijušas vismaz 3 (trīs) publikācijas par mūsdienu Latvijas literatūru.
4.2.3. Ekspertu komisijā var iekļaut 1 (vienu) pārstāvi, kurš nav literāts, bet kuram ir atzīstami panākumi literārā procesa organizēšanā un literatūras popularizēšanā.
4.2.4. Ekspertu komisijā nevar iekļaut literātu, kura darbs attiecīgā gada periodā iesniegts vērtēšanai Latvijas Literatūras gada balvas konkursā.
4.2.5.Ekspertu komisijā nevar iekļaut izdevniecību darbiniekus, ja izdevniecības publicēts darbs attiecīgajā gadā iesniegts Latvijas Literatūras gada balvas konkursā.
4.2.6. Ekspertu komisijā nevar iekļaut redaktorus, kuru rediģēts darbs attiecīgajā gadā iesniegts Latvijas Literatūras gada balvas konkursā.
4.2.7. Eksperts Latvijas Literatūras gada balvas ekspertu komisijā var darboties ne biežāk kā reizi divos gados.
4.2.8. Ja ekspertu komisijas darba gaitā rodas eksperta neatbilstība kāda no 4.2. punktā minēto nosacījumu prasībām, ekspertam jāpārtrauc darbība ekspertu komisijā un jauna eksperta iesaisti komisijā nodrošina SRTM un LRS.
4.3. No ekspertu komisijas sastāva izvirza komisijas priekšsēdētāju, kas balsojuma rezultātā tiek apstiprināts pirmajā ekspertu komisijas sēdē.
4.4. Ekspertu komisijas priekšsēdētāja pienākumos ietilpst:
4.4.1. ekspertu komisijas darba – diskusiju un balsojumu vadīšana, darba koordinācija;
4.4.2. ekspertu komisijas pieņemto lēmumu pamatojuma sagatavošana;
4.4.3. ekspertu komisijas viedokļa pārstāvēšana saziņā ar medijiem.

5. Ekspertu komisijas darba un balsošanas kārtība
5.1. Ekspertu komisijas darbs norisinās laikā no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada aprīlim.
5.2. Ekspertu komisija iepazīstas un profesionāli izvērtē visus konkursā pieteiktos darbus.
5.3. Ekspertu komisijas darbs norit sēžu laikā – atklātās diskusijās un balsojumos, katrā no pamata kategorijām izvirzot balvai nominētos darbus, speciālbalvas un mūža balvas ieguvēju.
5.4. Ekspertu komisija ir lemttiesīga, ja sēdēs piedalās vismaz pieci komisijas locekļi.
5.5. Izvērtējot balvai pieteiktos darbus, ekspertu komisija ņem vērā sekojošus aspektus:
5.5.1.autora prasmi lietot valodu un literārās formas, valodas un formas novatorismu, stila meistarību un unikalitāti;
5.5.2.prasmi raisīt intensīvu lasītāja pieredzi vai emocionālu līdzpārdzīvojumu;
5.5.3.mākslinieciskās ieceres oriģinalitāti un prasmi to iemiesot literārā darbā;
5.5.4. darbā pausto ideju aktualitāti vispārcilvēciskā, filozofiskā un sociālā vai politiskā kontekstā.
5.6. Katrā no nomināciju pamata kategorijām tiek nominēti 4 (četri) darbi, taču atsevišķos gadījumos ekspertu komisija var noteikt 2 – 5 (divu līdz piecu) darbu nominēšanu vienā pamata kategorijā.
5.7. Par katru no balvai nominētajiem darbiem, speciālbalvas ieguvēja un mūža balvas ieguvēja veikumu ekspertu komisija sagatavo vismaz 3 (trīs) vērtējumus, argumentēti pamatojot šī darba kvalitāti, kas tiek publiskoti balvas mājas lapā.
5.8.Informācija par balvai nominētajiem darbiem, speciālbalvas un mūža balvas ieguvēju tiek publiskota Kultūras ministrijas, SRTM, LRS un balvas tīmekļa lapās un medijos.
5.9. Ekspertu komisijas balsojums par balvas ieguvēju katrā no pamata kategorijām ir aizklāts un tajā piedalās visi ekspertu komisijas locekļi.
5.10. Balvas ieguvējs katrā no pamata kategorijām, mūža balvu un speciālbalvu tiek noteikts ar balsu vairākumu. Ja par vairākiem autordarbiem nobalsojis vienāds ekspertu komisijas locekļu skaits, balvas ieguvēja noteikšanā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
5.11. Ekspertu komisijas lēmumi tiek protokolēti un tos ar parakstu apstiprina komisijas priekšsēdētājs.
5.12. Ekspertu komisijas balsojumu un rezultātus par balvu ieguvēju katrā no pamata kategorijām, speciālbalvas un mūža balvas ieguvēju un balvu fonda sadalījumu apstiprina ekspertu komisijas priekšsēdētājs, kā arī LRS un SRTM vadītāji.
5.13. Ekspertu komisija, kā arī LRS un SRTM vadītāji līdz balvu pasniegšanas pasākuma noslēgumam nav tiesīgi izpaust informāciju par balvu ieguvējiem, kā arī atklāt informāciju par sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, komentēt pretendentu apspriešanas un balsošanas gaitu.

Līdzīgas ziņas