Ziedot konTEKSTS

Latvijas Rakstnieku savienības laikraksts “konTEKSTS” ir latviešu literatūras vēstnesis, kas 16 lpp. (paplašinātie numuri – 20 lpp.) apjomā ik mēnesi sniedz ieskatu Latvijas un cittautu literatūrā un tās procesu daudzveidībā. Laikraksts ir arī vienīgais mēneša izdevums, kurā regulāri publicējas autori, kuri raksta bērniem un jauniešiem. Daudzveidīgo un atraktīvo rubriku vērtību vienmēr ir uzsvēruši lasītāji. Mēs pateicamies Valsts Kultūrkapitāla fondam par ikmēneša atbalstu, kā arī citiem atbalstītājiem, un ļoti to novērtējam, taču pastāvīgam laikraksta literāro tekstu un satura apjoma palielinājumam ir nepieciešami līdzekļi.

Latvijas Rakstnieku savienības rekvizīti ziedojuma ieskaitīšanai:
Biedrība “Latvijas Rakstnieku savienība”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40008003096
Juridiskā adrese: Kuršu iela 24, Rīga, LV-1006
Banka: AS “SEB banka”
Konts: LV64UNLA0055000479000
SWIFT: UNLALV2X
Maksājuma mērķī norādot: Ziedojums LRS laikraksta “konTEKSTS” darbībai.

Ja vēlaties ziedot kā ANONĪMS ZIEDOTĀJS, maksājumu izdevumā norādiet: Anonīms ziedojums LRS laikraksta “konTEKSTS” darbībai.

Latvijas Rakstnieku savienības laikraksts “konTEKSTS” pateicas ikvienam lasītājam un ziedotājam, kuriem ir svarīga literāros tekstos un viedokļos bagāta laikraksta iznākšana paplašināta numura formātā!