MATRIS LINGUA 2016 (konkurss)

Visu vecumu iesācēji autori, kas raksta dzeju, prozu vai dramaturģiju savā dzimtajā valodā (krievu, baltkrievu, poļu u.c.), kā arī vēlas attīstīt un pilnveidot savu meistarību, tiek aicināti piedalīties konkursa
Matris Lingua („Mātes valoda”).
Konkursa uzvarētāji tiks uzaicināti uz semināru, kas notiks no
2016. gada 17 – 21.oktobrim un kura laikā būs iespēja no pieredzējušiem rakstniekiem, tulkiem un literatūras teorētiķiem dzirdēt savu darbu vērtējumu kā arī piedalīties meistardarbnīcā un klausīties lekcijas par svarīgiem literārā darba jautājumiem.
Konkursam iesniedzamie darbi ir jāsaglabā vienā Word dokumentā un jānosūta uz e-pastu: matrislingua@inbox.lv
Sūtījumam jāpievieno ziņas par sevi un kontaktinformācija.

DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ – 2016. GADA 1. OKTOBRIS.

Semināru rīko Latvijas Rakstnieku savienība un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centrs un atbalsta LR Kultūras ministrija.

Kordinatori: Vija Laganovska un Sergejs Moreino

*
Начинающие авторы любого возраста, пишущие стихи, прозу или пьесы на родном языке (русском, белорусском, польском и др.) и желающие совершенствовать свое мастерство, приглашаются к участию в конкурсе Matris Lingua («Родной язык»).
Победители конкурса станут участниками семинара во второй половине (17 – 21) октября 2016, в рамках которого работы победителей будут оценены опытными писателями, переводчиками и литературными критиками. Авторы примут участие в работе мастер-класса и смогут прослушать лекции, посвященные актуальным вопросам литературы.
Представляемые на конкурс работы должны быть сохранены в одном документе Word и высланы на электронный адрес:
matrislingua@inbox.lv
К тексту необходимо приложить сведения об авторе и контактную информацию.

СРОК ПОДАЧИ РАБОТ – ДО 1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА.

Семинар проводит Союз писателей Латвии при содействии Министерства культуры Латвийской Республики.

Координаторы: Вия Лагановска, Сергей Морейно

Līdzīgas ziņas