Matris Lingua jaunā formātā

No 2017.gada 9 – 13. oktobrim Latvijas Rakstnieku savienības telpās (Rīga, A.Čaka 37-1) semināra Matris Lingua („Mātes valoda”) ietvaros, notiks literatūras lasījumu konkurss visu vecumu iesācējiem autoriem, kas raksta dzeju, prozu, dramaturģiju vai tulko savā dzimtajā valodā (krievu, baltkrievu, poļu u.c.) Pieci labākie darbi tiks publicēti kārtējā “Rīgas almanahs” 2018.gada numurā.
Konkursam iesniedzamie darbi jāsaglabā vienā Word dokumentā un līdz 27. septembrim jānosūta uz e-pastu: matrislingua@inbox.lv Sūtījumam jāpievieno ziņas par sevi un kontaktinformācija. Izskatīšanai tiks pieņemti oriģinālteksti un tulkojumi dzimtajā valodā: proza līdz 18.000 rakstu zīmēm, dzeja līdz 270 rindām, dramaturģija līdz 1.500 vārdiem. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 1.oktobrī (aptuveni 15 cilvēki).
Konkursa uzvarētājiem piecu dienu garumā tiks dota iespēja darboties lingvistikas meistardarbnīcā (10:30 – 12:30), lasīt savus konkursam iesūtītos tekstus citiem dalībniekiem, un piedalīties kolēģu tekstu apspriešanā (13:30 – 17:30). Līdzās konkursantiem lasījumos piedalās un recenzē aicināti īpaši viesi: pieredzējuši rakstnieki, dzejnieki un tulkotāji ar saviem jaunajiem tekstiem (katru dienu viens).

Koordinatori: Vija Laganovska (29449378), Sergejs Moreino (26538912)
Semināru rīko Latvijas Rakstnieku savienība un atbalsta LR Kultūras ministrija.

*
Семинар Matris Lingua в новом формате

С 9 по 13 октября 2017 года в помещении Союза писателей Латвии (Рига, ул. А. Чака, 37-1) пройдут конкурсные чтения Matris Lingua («Родной язык») для пишущих на родном языке: русском, белорусском, польском и пр. Пять лучших работ будут опубликованы в очередном номере «Рижского альманаха» в 2018 году.
Конкурсный текст должен быть сохранен в формате Word и выслан на электронный адрес matrislingua@inbox.lv до 27 сентября. К рассмотрению принимаются оригинальные тексты и переводы на родном языке: проза до 18.000 знаков, поэзия до 270 строк, драматургия до 1.500 слов. 1 октября будет оглашен состав участников (примерно 15 человек).
Участники получат возможность в течении пяти дней работать в лингвистической мастерской (10.30–12.30), читать вслух перед остальными участниками собственные тексты, присланные на конкурс, и обсуждать тексты коллег (13.30–17.30). Наряду с конкурсантами читают и рецензируют специально приглашенные гости: опытные писатели, поэты и переводчики со своими новыми текстами (каждый день – один гость).

Координаторы: Вия Лагановска (29449378), Сергей Морейно (26538912)

Семинар проводит Союз писателей Латвии
при содействии Министерства культуры Латвийской Республики.

Līdzīgas ziņas