Literārais konkurss Matris Lingua

Visu vecumu iesācēji autori, kas raksta dzeju, prozu vai dramaturģiju savā dzimtajā valodā
(krievu, baltkrievu, poļu u.c.), kā arī vēlas attīstīt un pilnveidot savu meistarību, tiek aicināti piedalīties konkursā Matris Lingua („Mātes valoda”).

Konkursa finālisti tiks uzaicināti uz semināru, kas notiks no 2020. gada 19 – 23. oktobrim.
Tā laikā būs iespēja no pieredzējušiem rakstniekiem, tulkiem un literatūras teorētiķiem dzirdēt savu darbu vērtējumu kā arī piedalīties meistardarbnīcā un klausīties lekcijas par svarīgiem literārā darba jautājumiem.

Semināra dalībnieki saņems apliecības par piedalīšanos; labākie teksti tiks piedāvāti publikācijai Rīgas Almanahā 2021.

Seminārs notiks Latvijas Rakstnieku Savienībā, ievērojot uz to brīdi valstī izsludinātos piesardzības noteikumus. Precīzāk par semināra formu paziņosim oktobra sākumā.

Konkursam iesniedzamie darbi jāsaglabā vienā Word dokumentā un jānosūta uz e-pastu:
matrislingua@inbox.lv

Sūtījumam jāpievieno ziņas par sevi un kontaktinformācija.

DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ – 2020. GADA 10. OKTOBRIS

Konkursu un semināru rīko

Latvijas Rakstnieku savienība,

Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centrs.

Atbalsta LR Kultūras ministrija.

Koordinatori: Vija Laganovska, Sergejs Moreino

*

Литературный конкурс Matris Lingua

Начинающие авторы любого возраста, пишущие стихи, прозу или пьесы на родном языке (русском, белорусском, польском и др.) и желающие совершенствовать свое мастерство, приглашаются к участию в конкурсе Matris Lingua («Родной язык»).

Финалисты конкурса станут участниками семинара 19 – 23 октября 2020, в рамках которого работы победителей будут оценены опытными писателями, переводчиками и литературными критиками. Авторы примут участие в работе мастер-класса и смогут прослушать лекции, посвященные актуальным вопросам литературы.

Семинаристы получат свидетельства об участии, лучшие работы будут предложены для публикации в Рижском альманахе 2021.

Семинар состоится в Союзе писателей Латвии с соблюдением всех мер предосторожности, которые будут приняты в стране на тот момент. Подробнее о форме семинара сообщим в начале октября.

Представленные на конкурс работы должны быть сохранены в одном документе Word
и высланы на электронный адрес:
matrislingua@inbox.lv
К тексту необходимо приложить сведения об авторе и контактную информацию.

СРОК ПОДАЧИ РАБОТ – ДО 10 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА. 

Конкурс и семинар проводят

Союз писателей Латвии,

Центр поддержки литературного образования и творчества

при содействии Министерства культуры Латвийской Республики

Координаторы: Вия Лагановска, Сергей Морейно

Līdzīgas ziņas